?

Log in

No account? Create an account
16th April 2005 - mama_roos [entries|archive|friends|userinfo]
mama_roos

[ website | het zijn er twee!!! ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| wendy nousha jolanda jose ]

[Apr. 16th, 2005|11:46 am]
mama_roos

linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2005-04-16 11:29 am (UTC)
en nu heeft het een ander plekje gekregen?? of leer je ze hoe ze de video moeten aanzetten???
leuke foto

jose
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: mama_roos
2005-04-16 11:41 am (UTC)
is dat een grapje? Van de video?
(het is een printer/scanner...)
maar ja..die staat inmiddels ergens anders.
(Reply) (Parent) (Thread)