?

Log in

No account? Create an account
Net 1 minuut uit bed - mama_roos [entries|archive|friends|userinfo]
mama_roos

[ website | het zijn er twee!!! ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| wendy nousha jolanda jose ]

[Apr. 15th, 2005|09:33 am]
mama_roos

Net 1 minuut uit bed

linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2005-04-15 11:43 am (UTC)

annemarie

wie speelt er toetsen bij jullie?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: mama_roos
2005-04-15 02:52 pm (UTC)

Re: annemarie

ikke.
We hebben geen plek voor een piano helaas...
kspeel ook dwarsfluit, maar dat is compacter...
(Reply) (Parent) (Thread)