?

Log in

No account? Create an account
o! o! o! - mama_roos [entries|archive|friends|userinfo]
mama_roos

[ website | het zijn er twee!!! ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| wendy nousha jolanda jose ]

o! o! o! [Apr. 4th, 2005|12:41 pm]
mama_roos
ik heb een tweeling
en tweeling-kerhanden...

Trek ik net Djowie een schone broek
aan na een hevige poepbui, heb ik die broek
na een lange worsteling (want hij wil NIET blijven liggen)
eindelijk maar dan ook eindelijk aan,
zitten zijn beide benen in 1 broekspijp!!
AAARGHHH!
Wanneer gaan ze slapen?!!!
Kan ik tenminste eeeeeven met een kopje koffie (ofzo)
in het zonnetje zitten!!!!!
linkReply

Comments:
[User Picture]From: ikbenmama
2005-04-04 12:08 pm (UTC)

Heb jij dat nou ook?

Heb jij dat nou ook?
Kun je eindelijk met je kopje koffie in de zon gaan zitten, gaat het zonnetje weg!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: wendy_1973
2005-04-04 10:51 pm (UTC)

Re: Heb jij dat nou ook?

ja ikke wel
even dit doen even dat doen en dan................
koffie zonder zon of er wordt er eentje wakker
(Reply) (Parent) (Thread)