?

Log in

mijn nieuwe dagboek is hier te vinden, maar ik neem aan dat de… - mama_roos [entries|archive|friends|userinfo]
mama_roos

[ website | het zijn er twee!!! ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| wendy nousha jolanda jose ]

[Apr. 18th, 2005|04:03 pm]
mama_roos
mijn nieuwe dagboek is hier te vinden,
maar ik neem aan dat de meesten dat wel weten onderhand...
linkReply