?

Log in

vandaag - mama_roos [entries|archive|friends|userinfo]
mama_roos

[ website | het zijn er twee!!! ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| wendy nousha jolanda jose ]

vandaag [Apr. 14th, 2005|01:47 pm]
mama_roos

Wij willen NU uit de fietskar!!!

linkReply

Comments:
[User Picture]From: mama_roos
2005-04-14 05:43 pm (UTC)

Re: nousha

van de prenatal noush!!
Waren wel een beetje duur maar ze hebben ze al een paar maanden aan,
dus zeker het geld waard. Ze vallen niet uit en ze glijden er niet op uit,
dus absoluut geen miskoop geweest, waar ik wel bang voor was na te hebben afgerekent.
17,50
+ 17,50
=
:-(
(Reply) (Parent) (Thread)