?

Log in

vandaag - mama_roos [entries|archive|friends|userinfo]
mama_roos

[ website | het zijn er twee!!! ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| wendy nousha jolanda jose ]

vandaag [Apr. 14th, 2005|01:47 pm]
mama_roos

Wij willen NU uit de fietskar!!!

linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2005-04-14 12:28 pm (UTC)
De babyschelpen zijn bijna history zie ik wel,
wat een lange eindjes mens zeg!

Liefs Marit
(Reply) (Thread)