?

Log in

Ik vertel ze gisteren wat ze morgen hebben gedaan - mama_roos [entries|archive|friends|userinfo]
mama_roos

[ website | het zijn er twee!!! ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| wendy nousha jolanda jose ]

[Apr. 8th, 2005|10:45 am]
mama_roos
Ik vertel ze gisteren
wat ze morgen hebben gedaan
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2005-04-08 11:53 am (UTC)

annemarie

WIE???WAT???
(Reply) (Thread)